ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR HJEMMESIDE

Disse Brukerbetingelsene ble sist oppdatert 28 April 2017.
Dette er den juridiske delen av hjemmesiden som vi må ha med slik at alle kjenner til reglene for Nickelodeon Holland, Norden og Spania på nettet. Se til at foreldrene dine går gjennom og diskuterer reglene med deg.

1. Alle leker og spill er laget for at du skal kunne leke/spille med dem. Du kan ikke selge dem, gi dem til andre eller late som om du har laget dem. Du kan ikke gjøre noe annet BORTSETT fra å leke/spille med dem, hvis du ikke først spør oss og vi sier at det er i orden. Det er omtrent som å leke med storesøsters leker, eller hva?

2. Hvis du skriver noe til oss som vi liker, vil vi kanskje bruke dette på hjemmesiden. Gjennom å sende dine tanker til oss med dine foreldres tillatelse, gir du og dine foreldre oss rett til å publisere det du har sendt inn. Det betyr at vi kan bruke det hvordan vi vil, hvor som helst og hvor lenge vi måtte ønske. Hadde det ikke vært gøy om vi brukte noe som akkurat du har sagt i all fremtid?


Dette dokumentet regulerer forholdet mellom deg og Nickelodeon International Ltd når du bruker våre online-tjenester.


ANVÄNDARVILLKOR
Vi tilbyr tjenester på følgende vilkår og bestemmelser. Du må lese gjennom disse alminnelige bestemmelsene før du bruker våre tjenester. Ved å bruke tjenestene aksepterer du å følge våre alminnelige bestemmelser som angis nedenfor og som løpende oppdateres av oss. Dersom du anvender spesialtjenester eller deltar i konkurranser skal du følge de særskilte retningslinjer og regler som løpende meddeles av oss. Linker til alle slike retningslinjer og regler finnes nedenfor. Ved motstrid mellom de alminnelige og de særskilte retningslinjer og regler, skal de særskilte retningslinjene og reglene gjelde. Dersom du ikke vil være bundet av disse alminnelige bestemmelsene, kan du ikke benytte våre tjenester.


1. DEFINISJONER

"Avtalen" - betyr denne avtale,

"Informasjon" - betyr alt materiale som vi gjør tilgjengelig via hjemmesiden,

"Registrerings-formular" - betyr det formularet du må fylle ut for å motta nyhetsbrev, delta i Nickelodeon International Ltd's online-konkurranser og/eller registrere deg for noen andre grunner,

"Registreringsinformasjon" - betyr all personlig identifiserbar informasjon som samles inn av oss når en bruker registrerer seg på hjemmesiden og/eller deltar i noen an Nickelodeon International Ltd's online-konkurranser og/eller registrerer seg av andre grunner,

"Tjenesten" - betyr din adgang til adgang til informasjonen som vi gjør tilgjengelig via denne hjemmesiden,

"Vi", "vår" - betyr Nickelodeon International Ltd of UK House, 180 Oxford Street, London, W1D 1DS,

"Hjemmeside" - betyder aktuell hjemmeside www.nickelodeon.nl, www.nickelodeon.dk, www.nickelodeon.se , www.nickelodeon.es, eller www.nickelodeon.no ;

"Du", "Din" - betyr du, sluttbruker av tjenesten.

2. REGISTRERING, PASSORD, SIKKERHET OG BRUK

For å registrere deg for å motta nyhetsbrev og adgang til alle områdene på hjemmesiden, må du gi oss de korrekte, nøyaktige, aktuelle og fullstendige opplysninger om deg selv som kreves i registreringsformularet. Videre bør du velge ett passord og ett brukernavn. Det er videre opp til deg å passe på at passordet og brukernavnet ditt holdes hemmelig. Du er også helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på din konto. Du aksepterer å 
(a) straks gi oss beskjed dersom du merker uautorisert bruk av din konto eller andre sikkerhetsproblemer og 
(b) logge ut fra din konto etter hver innlogging når du skal avslutte. Vi kan ikke ta ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av din unnlatelse av å følge reglene som er angitt her i punkt 2. 
Dersom du gir opplysninger som er uriktige, upresise, uaktuelle eller ufullstendige, eller dersom vi har gode grunner for å mistenke at opplysningene er uriktige, upresise, uaktuelle eller ufullstendige, har vi rett til å stenge adgangen din midlertidig eller stenge adgangen din til de deler av tjenesten som krever registrering.

Du aksepterer at vi i fremtiden kan utarbeide og endre rutiner og begrensninger knyttet til bruken av tjenesten, inkludert, men uten begrensning til, det maksimale antall dager for beskjeder på informasjonssiden eller annet opplastet innhold som lagres i tjenesten og det maksimale antall ganger (og maksimal tid) som du har tilgang til tjenesten i en gitt periode.

Du aksepterer at vi ikke tar ansvar for eventuell sletting av eller mislykket lagring av beskjeder eller annen kommunikasjon eller annet materiell som lagres eller sendes via tjenesten. Du aksepterer videre at vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse rutiner og begrensninger etter når det måtte passe oss, med eller uten varsel.

3. FRASKRIVELSE AV GARANTI

Tjenesten tilbys slik den fremstår, og vi gir ingen garantier med hensyn til tjenesten.

Du aksepterer at: 
(a) det er teknisk umulig å tilby tjenesten feilfri og at vi heller ikke påtar oss å gjøre dette, 
(b) feil kan resultere i at tjenesten i blant ikke fungerer, 
(c) resultatene som kan oppnås gjennom bruken av tjenesten kan inneholde feilaktigheter eller trykkfeil, og 
(d) tjenestens funksjon kan påvirkes negativt av omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til overføring og telekommunikasjonsforbindelser mellom deg og oss, mellom ulike deler av vårt nettverk og mellom oss og andre systemer og nettverk.

Du aksepterer videre at noe informasjon, for eksempel programvare, leveres til oss av tredjemenn og at vi følgelig ikke gir noen som helst garanti hva slik informasjon angår.

4. ANSVARSBEGRENSNING

Du samtykker i at vi, bortsett fra i tilfelle av dødsfall eller personskade som følge av våre handlinger, ikke skal ha ansvar i eller utenfor kontrakt, eller lovpålagt ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av, eller på noen annen måte har tilknytning til, denne avtale eller bruk eller ytelser knyttet til tjenesten eller den aktuelle hjemmeside, inkludert, men ikke begrenset til erstatning for tapt forretningsfortjeneste, tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tapt forretningsinformasjon eller annet økonomisk tap.

5. RETTIGHETER/ FORBEHOLDNE RETTIGHETER

Vi fremskaffer kun informasjon for din personlige og ikke-kommersielle bruk, og nedlasting av informasjonen er begrenset til kun en harddisk. Informasjonen tillates ikke anvendt for andre formål som for eksempel publisering, gjengivelse eller overføring uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Derimot kan du lade opp og/ eller sende materiale fra Informasjonen eller annet materiale til oss. Gjennom å lade opp eller sende materiale til oss gir du oss en ugjenkallelig, uvilkårlig, verdensomspennende og avgiftsfri lisens til å anvende slikt materiale eller deler av dette uten begrensning i tid i alle medier og på alle måter vi bestemmer etter eget forgodtbefinnende. Du avstår dessuten fra alle økonomiske og dertil liggende rettigheter som eventuelt kan følge av lov. Du forplikter deg til ikke å kopiere, endre eller bruke informasjonen eller forsøke å skape liknende informasjon, inkludert "reverse engineering", eller på annet vis forsøke å avsløre kildekoden til informasjonen, med unntak for at informasjonen skal kunne fungere med annen uavhengig programvare. Informasjon om dette kan på forespørsel fremskaffes av oss. Du forplikter deg til å ikke selge, overlate, lisensiere ut, tilby sikkerhet i eller på annen måte overføre noen som helst rettigheter til informasjonen.

6. BRUKERENS ATFERD

Vi tilbyr tjenesten kun for din personlige, private bruk. Du påtar deg å ikke anvende tjenesten:
* i strid med gjeldende rett,
* på noen måte slik at tjenesten avbrytes, skades, gjøres mindre effektiv eller slik at tjenestens funksjonsdyktighet på noen måte reduseres.
* på noen måte som kan skade eller forstyrre en annen brukers datamaskin,
* til å overføre, lade opp eller legge inn datavirus eller noen skadelig fil eller program,
* på en måte som innebærer krenkelse eller inngrep i noe individs, firmas eller selskaps rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til rettigheter knyttet til opphavsrett eller konfidensialitet),
* for å overføre materiale for publisering, markedsføring og/eller reklame uten foregående skriftlig tillatelse fra oss, med mindre dette uttrykkelig er sendt på oppfordring fra en annen bruker av tjenesten,
* for å skape en falsk identitet i den hensikt å villede andre med hensyn til avsenders identitet eller en beskjeds opprinnelse, inkludert, men ikke begrenset til å utgi seg for å være ansatt ved Nickelodeon International Ltd, leder, vert eller annen bruker, eller
* å overføre, laste opp, sende eller på annen måte spre anmodet eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriale, useriøs e-post, "spam", "kjedebrev", "pyramidespill" eller andre falske eller uønskede beskjeder. 

Vi kontrollerer imidlertid ikke materiale som sendes via deg eller andre brukere av tjenesten og garanterer derfor ikke slikt materiales riktighet, integritet eller kvalitet. 

Vi er under ingen omstendigheter på noe vis ansvarlige for noen skade som oppstår som følge av at du har tilgang på noe materiale som sendes eller på annen måte overføres via tjenesten. 

Du erkjenner at vi ikke overvåker eller forhåndsgransker noe materiale som sendes fra deg eller noen annen bruker av tjenesten. Vi forbeholder oss derimot retten (men vi har ingen forpliktelse) til å nekte tilgang til eller flytte materiale som har blitt gjort tilgjengelig via tjenesten. 

7. FORELDRES ANSVAR

Vi er interesserte i samtlige av våre brukeres sikkerhet og velferd, spesielt barns. Foreldre som lar sine barn anvende tjenesten bør være nøye med å holde oppsyn over og hjelpe barna. Vi ønsker å minne om at tjenesten er laget for å appellere til et bredt publikum. Vi ønsker å minne foreldre på at de i egenskap av å være foresatte, er ansvarlige for å ha oppsyn med sine barn og at de må avgjøre hvilke deler som er egnet for barn. 

8. SKADESLØSHET

For det tilfelle at du skulle ha noe krav, fordring eller annet søksmål mot en annen bruker og dette er oppstått gjennom bruk av tjenesten, forplikter du deg til å forfølge slikt krav, fordring eller søksmål uavhengig av, og uten å søke regress hos oss. Du skal videre holde oss skadesløse og forsvare oss mot alle krav, fordringer, erstatningssøksmål, kostnader og utlegg, inkludert kostnader for juridisk bistand og saksomkostninger som oppstår som følge av ditt brudd på denne avtalen, din bruk av tjenesten, informasjonen eller hjemmesiden. Du er klar over at vi har begrenset kontroll over typen av, eller innholdet i, den informasjonen eller de program som overføres eller mottas av deg eller andre brukere av tjenesten, og at vi ikke på noe vis gransker din bruk av tjenesten. Du samtykker i å holde oss skadesløse mot alle krav og rettslige avgjørelser som kan oppstå på grunn av din bruk av tjenesten, som rettes mot oss eller som holdes mot oss av tredjepart.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Du erkjenner at all opphavsrett, varemerker og alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten forblir i vår eller våre lisensinnehaveres eie.

10. OPPSIGELSE

Vi har rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning og/eller avbryte din adgang til tjenesten dersom: 1. Du bryter disse alminnelige bestemmelsene, eller 2. vi har rimelig grunn til å tro at du ikke følger de alderskrav som gjelder tjenesten eller noen del av denne.

11. KONKURRANSER

Når du melder det på en bestemt konkurranse vil vi gjøre deg oppmerksom på alle særskilte bestemmelser og /eller innskrenkninger som gjelder for denne konkurransen.

12. ANVENDERS PERSONOPPLYSNINGER

Klikk her inneholder informasjon om vår fremgangsmåte for håndtering av personopplysninger og vår behandling av registreringsinformasjon og/eller andre personopplysninger vedrørende deg som vi samler inn i forbindelse med tilgjengeliggjøringen av tjenesten. Der finner du også kontaktinformasjon hvis du vil stille spørsmål eller komme med personlige kommentarer.

13. ENDRINGER I VILKÅRENE OG TJENESTENE

Vi forbeholder oss retten til å endre disse allmenne bestemmelsene fra tid til annen gjennom å meddele slik endring i dette dokument. Din fortsatte bruk av tjenesten etter en slik meddelelse om endring, innebærer at du har akseptert endringene. Du er ansvarlig for å kontinuerlig kontrollere disse bestemmelsene for å se om de har blitt endret. Dersom du ikke samtykker til endringene i de alminnelige bestemmelsene i denne avtalen, må du umiddelbart slutte å anvende tjenesten. Vi forbeholder oss også retten til å endre og oppdatere tjenesten fra tid til annen.

14. BESTEMMELSENES UGYLDIGHET

Hver bestemmelse i denne avtalen som utelukker eller begrenser ansvar skal tolkes separat og skal fortsette å gjelde selv om en eller flere slike bestemmelser i en gitt anledning anses for å være ugyldige, dette med den følge at de skal fortsette å gjelde uavhengig av om avtalen opphører eller sies opp.

15. FRAFALL AV KRAV

Unnlatelse av å påtale et forhold fra vår side skal ikke tolkes som at vi avstår fra å påberope oss tidligere eller påfølgende brudd på en bestemmelse

16. LOVVALG OG DOMSMYDIGHET

Norsk rett skal ha anvendelse på denne avtalen. Norsk domsmyndighet skal ikke være eksklusiv.